Commercieel Vastgoed

Vastgoedfondsen

Hoewel de Duitse open-end vastgoedfondsen een belangrijke speler in menige vastgoedmarkt zijn, is de structuur en het beleggingsbeleid dat aan deze fondsen ten grondslag ligt, bij lange na niet iedereen even bekend.

 

De Duitse fondsen staan over het algemeen als succesvol te boek, zeker daar waar het lange-termijn vastgoedbeleggingen betreft. Uit dit E-paper zal blijken dat deze fondsen geen andere succesfactoren kennen dan ongeacht welke andere (buitenlandse) institutionele fondsstructuur dan ook.

 

Wel is het zo dat veelomvattende research, het strikt vasthouden aan vooraf overeengekomen beleggingsprincipes, een allocatie gestuurd vanuit een risico-aversie gedachte, en een conservatief geografisch spreidingsbeleid, in het diepst van het DNA van deze fondsen zit. En vooral: een consequente doorvoering van de beleidsregels.

 

In dit E-paper laten we het belang van de Duitse open-end vastgoedfondsen in vastgoed-economisch opzicht zien vanuit het perspectief van de Nederlandse markt. Daarna wordt de structuur, organisatorische opzet en de inbedding in de Duitse wetgeving nader toegelicht, om tot slot het investeringsbeleid te analyseren.

 

 

Introductie

De laatste decennia is de opmars van buitenlandse beleggers op de Nederlandse vastgoedmarkt als bijzonder indrukwekkend te betitelen.

 

Er is een ruime beschikbaarheid van geld en een voortdurend lage kapitaalmarktrente, waardoor de vraag van nationale en internationale beleggers onveranderd hoog blijft. Een bijzondere positie binnen de buitenlandse beleggers wordt ingenomen door de Duitse beleggers, die met een veelheid aan fondsstructuren de Nederlandse markt benaderen, om geschikt product te verwerven.

 

Volgens het Planbureau voor de Leefomgeving (2016) is over de periode 2009 tot en met 2015 ongeveer 50% van het onderzochte transactievolume geïnvesteerd door buitenlandse beleggers. Het merendeel van deze buitenlandse transacties is toe te rekenen aan Duitsland, gevolgd door de Verenigde Staten en vervolgens het Verenigd Koninkrijk.

 

Het geÏnvesteerd vermogen vanuit Aziatische landen over de periode 2009 tot en met 2015 is nog beperkt in vergelijking met andere landen. Voor het overgrote deel vinden de transacties plaats in Amsterdam. Dat er sprake is van een zeer dynamische vastgoedinvesteringsmarkt in Nederland, wordt door statistieken van PropertyNL (2017) bevestigd.

 

Lees hierbij het whitepaper Duitse open-end fondsen, door Jan van den Hogen MSc MRICS MSV